קרן פנסיה

מידע מקצועי

קרן פנסיה מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר – הסיכונים הביטוחיים (סיכון מפני אובדן כושר עבודה ומפני מוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח, אלא על העמיתים עצמם המבטחים, למעשה, זה את זה. ביטוח הדדי מחייב את מנהל קרן הפנסיה לפעול באחריות בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים, מאחר שכל "טעות" משולמת על ידי החוסכים, כפי שכל "הצלחה" מגדילה את החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה קרן. היתרון של הביטוח ההדדי נעוץ במחיר זול יחסית שמשלמים החוסכים (מאחר שקרן הפנסיה לא נושאת בסיכון הביטוחי). החיסרון לעומת זאת הוא שייתכנו שינויים בזכויות העמיתים. שינויים אלה יכולים להיווצר לדוגמה כתוצאה מתשלומים גבוהים מהצפוי בגין אירועים ביטוחיים ( איזון אקטוארי ).

קיימים ארבעה סוגים של קרנות פנסיה:

קרן פנסיה ותיקה שבהסדר,

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת,

קרן פנסיה חדשה כללית

קרן פנסיה חדשה מקיפה.

בנוסף, אצל מעסיקים שונים, במיוחד במגזר הציבורי, קיימים הסדרי פנסיה תקציבית.

ניהול סיכוני ביטוח
בקרן פנסיה יש כיסוי לשלושה סיכוני ביטוח: ביטוח מפני התארכות החיים, ביטוח מפני נכות וביטוח שאירים. האופן שבו מנהל קרן הפנסיה מטפל בסיכונים הביטוחיים, משפיע על גובה החיסכון הפנסיוני של החוסך ועל חשיפתו לסיכונים השונים. ניהול הסיכונים מושפע, בין היתר, מרכישת ביטוח משנה, כלומר – התקשרות עם מבטח משנה הלוקח חלק מהסיכון, מתהליך החיתום (בדיקת מצבו הבריאותי של מצטרף חדש), ומההקפדה של קרן הפנסיה לשלם רק בהתאם לתקנונה ובאופן שוויוני וזהה לכולם.

שיעור ההפקדות לקרן פנסיה
בקרן פנסיה קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי
כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו.
העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.
לרוב העובדים החוסכים בקרן פנסיה עומד שיעור ההפקדה על 5.5% מהשכר על חשבון העובד, 6% נוספים על חשבון המעסיק כתגמולים, ועוד 6% כפיצויים.
חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

תשלום בגיל פרישה
בהגיע החוסך לגיל הפרישה תיקבע לו פנסיה חודשית, שתחושב בהתאם לחיסכון שצבר ובהתאם למסלול הפרישה שבחר. הפנסיה תשולם לחוסך לכל חייו.
אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.
כמו כן, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור לקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו ליורשיו גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים שהינם 20 שנים ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, שאיריו או יורשיו יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות).
מה משפיע על גובה התשלום שמקבל החוסך לאחר הפרישה ?
גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה. סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

ניהול קרן פנסיה
מי שמבקש לנהל קרן פנסיה בישראל נדרש לקבל רישיון לחברה מנהלת, אשר תפקידה לנהל בעבור החוסכים את ההשקעות ולספק את השירות הנדרש. נכסי קרן הפנסיה מופרדים מנכסי החברה המנהלת, וכך גם ההתחייבויות. כלומר, הנכסים של העמיתים מנוהלים בחשבון נפרד, כאשר החברה המנהלת מחויבת לנהל את החשבון בנאמנות. כל הפעילות של החברה המנהלת, לרבות ההתחייבויות שלה (בדומה לכל עסק אחר) כמו תשלומי שכר, הוצאות מימון תפעול וכד' – מופרדים מהתחייבויות ומנכסי קרן הפנסיה (השקעות כספי העמיתים).

תקנון קרן הפנסיה
לכל קרן פנסיה יש תקנון שהוא מסמך המסדיר את כל החובות והזכויות של החוסכים בקרן הפנסיה. החברה המנהלת את קרן הפנסיה חייבת לפעול על פי התקנון שמבטיח זכויות שוויוניות לכל החוסכים בקרן, ואינה רשאית לשלם תשלום שאינו בהתאם לתקנון.

דמי ניהול בקרן פנסיה חדשה
החברה המנהלת של קרן הפנסיה רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירות שהיא מספקת. דמי הניהול מוגבלים בתקרה של עד 6% מההפקדות השוטפות לקרן ועד0.5% מהחיסכון המצטבר.

הקריטריונים להשוואה בין  קרנות פנסיה ומוצרים פנסיונים אחרים :

איכות ניהול ההשקעות בכל חודש מפריש החוסך סכום כסף לקרן הפנסיה. הגוף המנהל אמור להשקיע את הכסף בצורה הנכונה ביותר, בהתחשב במשך תקופת החיסכון, ברמת הסיכון וברמת פיזור הסיכונים הרצויות, ובאפיקי ההשקעה הטובים ביותר.

התשואה– המושגת לאורך השנים משפיעה על גובה הקצבה שיקבל החוסך עם הגיעו לגיל פרישה. חשוב לדעת, שהתשואה אינה מובטחת מראש לחוסך, והיא תלויה באיכות ניהול ההשקעות.

איכות השירות – הגוף המנהל מלווה את החוסך לאורך שנים רבות. במהלך שנים אלו חווה החוסך שינויים רבים אשר לעתים מצריכים התאמה של החיסכון הפנסיוני לצרכים חדשים. לדוגמה, במקרה של החלפת מקום עבודה, במקרה של גידול בשכר, במקרה של שינוי במצב המשפחתי (נישואין, ילדים וכד') או במקרים שבהם החוסך מבקש לקבל מידע כללי או ספציפי בנוגע לחיסכון שלו, לרבות מענה טלפוני זמין וקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט. בכל המקרים על הגוף המנהל לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר.

מחיר – מתוך התשלומים שמפריש החוסך לקרן הפנסיה, גובה הגוף המנהל דמי ניהול. דמי הניהול הם למעשה המחיר שהחוסך משלם בעבור עלויות ההצטרפות לקרן הפנסיה ובעבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו.

כלים מקצועיים

מבוטחים/ות יקרים/ות,

מצורף קישור למחשבון פנסיה צפויה בקרן פנסיה "מקפת".

לכניסה לקישור – יש ללחוץ על האייקון של מקפת