קופת גמל

מידע מקצועי

קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחיים). כלומר, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

כיצד מתבצעת ההפקדה לקופת הגמל ?

ההפקדות לקופת גמל
בקופת גמל קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי
כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. לרוב העובדים החוסכים בקופת גמל עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים.
חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

תשלום בגיל פרישה
בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008. החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה. לעומת זאת, כספים שיצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר. אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

נכון להיום, חלק מהכספים הקיימים בקופות הגמל נובעים מהפקדות שבוצעו לפני שנת 2008, והאפשרות למשוך את החיסכון שנצבר בשל הפקדות אלו בסכום חד פעמי בגיל הפרישה נשמרת לחוסך תמיד. כלומר, גם אם הכספים שהחוסך מפקיד היום לקופת הגמל מיועדים למשיכה בדרך של קצבה בלבד, עדיין הוא יוכל למשוך את הכספים שנצברו עד שנת 2008 כסכום חד פעמי. בנוסף, חשוב לציין כי קיימים כללי משיכה שונים על כספים שהופקדו לקופה בתקופות שונות, לדוגמא ישנם כספים שהופקדו בקופות גמל באופן עצמאי ולא על ידי מעסיק (קופות גמל במעמד עצמאי).

מה משפיע על גובה התשלום שמקבל החוסך לאחר הפרישה ?
גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008, נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד לגיל הפרישה.
גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לאחר שנת 2008, נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים במוצר הפנסיוני שאליו הועברו הכספים לצורך תשלום הפנסיה.
סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים שהועברו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

ניהול קופת גמל
מי שמבקש לנהל קופת גמל בישראל נדרש לקבל רישיון לחברה מנהלת, אשר תפקידה לנהל בעבור החוסכים את ההשקעות ולספק את השירות הנדרש.
נכסי קופת הגמל מופרדים מנכסי החברה המנהלת, וכך גם ההתחייבויות. כלומר, הנכסים של העמיתים מנוהלים בחשבון נפרד, כאשר החברה המנהלת מחויבת לנהל את החשבון בנאמנות. כל הפעילות של החברה המנהלת, לרבות ההתחייבויות שלה (בדומה לכל עסק אחר) כמו תשלומי שכר, הוצאות מימון תפעול וכד' – מופרדים מהתחייבויות ומנכסי קופת הגמל (השקעות כספי העמיתים).
לכל קופת גמל יש תקנון שהוא מסמך המסדיר את כל החובות והזכויות של החוסכים בקופת הגמל. החברה המנהלת את קופת הגמל חייבת לפעול על פי התקנון שמבטיח זכויות שוויוניות לכל החוסכים בקופה, ואינה רשאית לשלם תשלום שאינו בהתאם לתקנון.

דמי ניהול בקופת גמל
החברה המנהלת של קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירות שהיא מספקת. דמי הניהול מוגבלים לתקרה של עד 1.05% מסכום החיסכון שנצבר בקופה. יש לשים לב כי שיעור דמי הניהול המצוין לעיל הינו השיעור המקסימאלי אותו רשאית קופת הגמל לגבות.

הקריטריונים להשוואה בין  קופות גמל  ומוצרים פנסיונים אחרים :

איכות ניהול ההשקעות – בכל חודש מפריש החוסך סכום כסף לקופת הגמל. הגוף המנהל אמור להשקיע את הכסף בצורה הנכונה ביותר, בהתחשב במשך תקופת החיסכון, ברמת הסיכון וברמת פיזור הסיכונים הרצויות, ובאפיקי ההשקעה הטובים ביותר.

התשואה- המושגת לאורך השנים משפיעה על גובה הקצבה שיקבל החוסך עם הגיעו לגיל פרישה. חשוב לדעת, שהתשואה אינה מובטחת מראש לחוסך, והיא תלויה באיכות ניהול ההשקעות.

איכות השירות – הגוף המנהל מלווה את החוסך לאורך שנים רבות. במהלך שנים אלו חווה החוסך שינויים רבים אשר לעתים מצריכים התאמה של החיסכון הפנסיוני לצרכים חדשים. לדוגמה, במקרה של החלפת מקום עבודה, במקרה של גידול בשכר, במקרה של שינוי במצב המשפחתי (נישואין, ילדים וכד') או במקרים שבהם החוסך מבקש לקבל מידע כללי או ספציפי בנוגע לחיסכון שלו, לרבות מענה טלפוני זמין וקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט. בכל המקרים על הגוף המנהל לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר.

מחיר – מתוך התשלומים שמפריש החוסך לקופת הגמל, גובה הגוף המנהל דמי ניהול. דמי הניהול הם למעשה המחיר שהחוסך משלם על ניהול החיסכון הפנסיוני שלו והם מחושבים כאחוז מהיתרה הצבורה.  שיעור דמי הניהול המשולמים לגוף המנהל, משפיע באופן ישיר על סך החיסכון המצטבר לפנסיה: ככל ששיעור זה נמוך יותר, החיסכון גדל. לפיכך, למאפיין זה נודעת חשיבות רבה בבחירת תכנית החיסכון לפנסיה.

שאלות ותשובות

מתי וכיצד ניתן למשוך את כספי קופת הגמל?
כספים שהופקדו עד 31.12.2005 –זכאי העמית למשוך את קופת הגמל שלו אחרי 15 שנים מיום פתיחת הקופה, אלא אם כן העמית הגיע לגיל 60 ואז נדרשות 5 שנות ותק ממועד פתיחת הקופה.
אחרי ה-1.1.2006 – כל הפקדה שבוצעה מתאריך זה ועד ל-31.12.07, ניתן לפדות לאחר גיל 60 או אחרי 5 שנים לעמית מעל גיל 60.

מי יכול להיות מוטב וכיצד נקבע מוטב?
מוטב הוא מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בעת מותו של עמית בקופת הגמל.
המוטב נקבע ע"י העמית בהוראה בכתב שנותן העמית לחברה המנהלת את קופת הגמל. העמית רשאי בכל עת וללא כל הגבלה להודיע לחברה המנהלת בכתב על שינוי המוטב.
לא נתן העמית הודעה בכתב לחברה המנהלת על מוטב, תשלם קופת הגמל את הכספים המגיעים לעמית ליורשיו על פי הדין.

מה יעשו בכסף שייצבר בקופה לאחר מות העמית?
בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. אם לא מילא הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין. מוטב שכספי הקופה הועברו אליו רשאי למשוך את חלקו או להמשיך ולחסוך בקופה וליהנות מיתרה הונית ונזילה למשיכה מיידית (בהתאם ובכפוף להוראות תיקון 190).

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?
בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008. החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה. לעומת זאת, כספים שיצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.