גילוי נאות

גילוי נאות – אורי שפירא סוכנות לביטוח (2010) בע"מ

אורי שפירא סוכנות לביטוח (2010) בע"מ, פועלת על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ועיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני התשס"ה 2005.
בהתאם לחוק זה אורי שפירא הינה סוכן ביטוח פנסיוני ואיננה יועץ פנסיוני.
אורי שפירא סוכנות לביטוח (2010) בע"מ, הינה סוכנות עצמאית מקבוצת הביטוח "שגיא יוגב" חברת בת של מגדל ובעלת זיקה לגופים המוסדיים המפורטים להלן, לשיווק מוצרי ביטוח ומוצרים פנסיוניים: