גורם מתפעל

ממשק מעסיקים
בתחילת 2016 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח החדשות בנוגע לדיווח המעסיקים .
התקנות מסדירות את אופן העברת נתוני הגביה ביחס לתנאים סוציאליים של העובדים מהמעסיקים אל היצרנים השונים  , בנוסף הן מסדירות את ההיזון החוזר שיימסר למעסיקים ביחס לקליטת הנתונים בגופים המוסדיים האמורים .בהתאם לתקנות אלו נקבע מבנה דיווח אחיד ( ממשק מעסיקים ) שהוגדר ע"י משרד האוצר .
בהתאם לתקנות חלה חובה על כלל המעסיקים להעביר את הדיווח במבנה אחיד , כאשר מעסיק אשר לו  מעל 100 עובדים מחוייב להעביר בהעברת הקובץ באופן ממוכן החל מ 01/01/2016
מעסיק אשר לו מעל 50 עובדים יחויב להעביר את הקובץ באופן ממוכן החל מ 07/2016 .
כל יתר המעסיקים יחויבו להעביר את הקובץ באופן ממוכן החל מ 01/2017 .

תשלומים לקופות יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה :

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את שכרו של העובד .

במידה והמעסיק לא הפקיד תשלומים לעובדיו במועדים שנקבעו , ישלם ריבית בעד התקופה שמתחילה ביום ה 16 לחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשת הפקדת התשלומים ומסתיימת במועד התשלום בפועל .הריבית האמורה תהיה בשיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית , שמפרסם החשב הכללי מעת לעת ,על הגוף המוסדי לפעול לגביית תשלומים לפי תקנה זו .
בתקנות אילו הוחלה לראשונה גם החובה על גוף מוסדי למסור למעבידים היזון חוזר ביחס לנתוני הגבייה שנקלטו במערכותיו , ההיזון החוזר ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן וכאמור במבנה אחיד שקבע האוצר.

 גורם מתפעל
גורם מתפעל הוא מי שמפקיד בעבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת כספים, מבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות זה.
הרשאת מעסיק הנה הרשאה  שנותן מעסיק למי שהוא מעוניין שישמש עבורו כגורם מתפעל על מנת לאפשר לו ביצוע פעולות במוצר פנסיוני ובתכנית ביטוח שלו או של עובדיו.

הפעולות אותן יכול לבצע גורם מתפעל עבור מעסיק הנם :

הפקדה וסליקת כספים בעד עובד והעברת מידע אגב הפקדה.קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובד.
קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שניתנה לעובד מתוקף הסדר של המעסיק.
קבלת חיווי למעסיק לעניין עמידה או אי-עמידה בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, בקשר לשכר מבוטח בתכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה לעובד שחל לגביו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו בחובותיו על פי דין.
קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי.
צירוף עובד לקרן ברירת מחדל.
צירוף עובד לתכנית ביטוח כאשר דמי הביטוח משולמים במלואם על ידי המעסיק.
קבלת מידע אודות ביטוח חיים קבוצתי, שעניינו מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי.
ההרשאה יכולה להינתן עבור כל עובדי המעסיק או חלקם, לפי רשימה.
ההרשאה יכולה לכלול את כל הפעולות שפורטו או חלק מהן.
ההרשאה ניתנת לביטול מלא או חלקי באמצעות טופס ביטול הרשאה.
חייב להתקיים הסכם בכתב בין המעסיק לגורם המתפעל בנוסף להרשאה.

במידה והגורם המשווק הוא גם הגורם המתפעל חלה עליו החובה לגבות מהמעסיק תשלום בגין שירותים הניתנים לו בשיעור 0.6% מהפרמיה + מע"מ או 10.5 ₪ + מע"מ לפי הגבוה מבין השניים
תשלום זה אשר יתקבל מהמעסיק יקוזז מעמלתו של הסוכן ע"י היצרנים ויוחזר למבוטח. במידה והגורם המתפעל אינו הגורם המשווק תמחור השירות נתון לשיקול דעתו של הגורם המתפעל בהתאם לשירות אותו מספק למעסיק .
בתאריך 21/09/2015 פרסם האוצר חוזר לעניין הרשאת מעסיק ל"גורם מתפעל" מטעמו, לקבל מידע ולבצע פעולות במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח בעבור עובדיו.
חוזר זה מסדיר את פעולותיו של "הגורם המתפעל" מול היצרנים והמעסיקים .
בעל רישיון פנסיוני יכול לשמש כגורם מתפעל עבור המעסיק וכמשווק פנסיוני עבור העובדים.

מיהו גורם מתפעל ?
גורם מתפעל" – מי שמפקיד בעבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת כספים, ומבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות זה.

מהי הרשאת מעסיק ?
הרשאת מעסיק" – יפוי כח שנותן מעסיק למי שהוא מעוניין שישמש עבורו כגורם מתפעל (סליקה ובקרה). הרשאה זו הינה עבור היצרנים על מנת לאפשר לו ביצוע פעולות במוצר פנסיוני ובתכנית
ביטוח שלו או של עובדיו.

מהן הפעולות אותן יכול לבצע גורם מתפעל עבור המעסיק?

הפקדה וסליקת כספים בעד עובד והעברת מידע אגב הפקדה.
קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובד.
קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה,שניתנה לעובד מתוקף הסדר של המעסיק.
קבלת חיווי למעסיק לעניין עמידה או אי-עמידה בסעיף 1(ב)(1) לאישור כללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, בקשר לשכר מבוטח בתכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה לעובד שחל לגביו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.
קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו בחובותיו על פי דין.
קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי.
צירוף עובד לקרן ברירת מחדל לפי סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל.
צירוף עובד לתכנית ביטוח כאשר דמי הביטוח משולמים במלואם על ידי המעסיק.
קבלת מידע אודות ביטוח חיים קבוצתי לפי חוזר 2009-1-10, שעניינו מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי.

הרשאה לגורם מתפעל – כללים ותחולה

ההרשאה יכולה להינתן עבור כל עובדי המעסיק או חלקם, לפי רשימה.
ההרשאה יכולה לכלול את כל הפעולות שפורטו או חלק מהן.
ההרשאה ניתנת לביטול מלא או חלקי באמצעות טופס ביטול הרשאה.
חייב להתקיים הסכם בכתב בין המעסיק לגורם המתפעל בנוסף להרשאה.
תחילתו של חוזר זה – 1/2/2016 .

נקבע כי סוכן פנסיוני המעניק למעסיק שירותי תפעול ושירותי שיווק לעובדיו , יגבה מהמעסיק מדי חודש דמי סליקה בעד שירותי תפעול בעבור כל עובד.
החל מתחילת 2016 ,מעסיק מעל 10 עובדים, יעביר לסוכן הפנסיוני תשלום בשיעור של 0.6% + מע"מ מההפקדה החודשית לתוכניות הפנסיוניות של העובד, כאשר עלות זאת לא תפחת מ-10.5 ₪ +מע"מ לעובד לחודש.לגבי מעסיק המונה עד 10 עובדים – תאריך תחילה 1/1/2017
היצרנים (חברות הביטוח והפנסיה) יפחיתו את עמלת הסוכן בשיעור דמי התפעול (0.6%מההפקדות) שמשלם לו המעסיק (אך לא יותר משיעור העמלה שיש לסוכן) .
במקביל לכך יוזילו היצרנים את דמי הניהול המשולמים ע"י העובד בשיעור דמי התפעול  שהופחתו מעמלת הסוכן .
החל מ-1/1/2016 ,כל עובד יהיה רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני או ביצוע פעולות בתכניות פנסיוניות, למעט הפקדת כספים בתוכניות אלו (זה באחריות הגורם המתפעל של המעסיק).
מעסיק לא יתנה את הפקדת הכספים בעבור העובד בכך שבעל רישיון מסויים ייתן לעובד שירותי שיווק פנסיוניים או יבצע בעבורו פעולות בתכניות הפנסיוניות השונות.
החל מ- 1/12/2016 יחויב המעסיק בבחירת קופת  ברירת מחדל וצירוף עובדים חדשים לקופה זו בחירת הקופה תתבצע  במסגרת הליך תחרותי על בסיס עקרונות שיפיץ אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
עובד יהיה רשאי לפנות ביוזמתו ובמישרין לגוף מוסדי על מנת להצטרף לקרן הפנסיה של הגוף המוסדי.

ביצוע עסקה שכזו לגבי מוצר פנסיוני בין לקוח לגוף מוסדי תהיה ללא מתן ייעוץ ,למעט אם התקיים בלקוח אחד מאלה :

הלקוח פעיל בקרן פנסיה ותיקה.
הלקוח הוא מבוטח פעיל בקופת ביטוח.
ביצוע העסקה הישירה יכלול החרגה רפואית בשל מצב בריאותו .

עובד יהיה רשאי לבחור להצטרף לקופת ברירת מחדל של המעסיק לאחר שניתנה לו  ההזדמנות לבחור קופה אחרת . במקרה שכזה ההצטרפות לקופת ברירת מחדל של המעסיק תהיה ללא ייעוץ.