אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה
תאונה או מחלה עלולות לעצור את מרוץ החיים ולגרום, בנוסף לכאב הפיזי והנפשי, להוצאות כספיות גבוהות ולמגבלה גופנית שפוגעת ביכולת לעבוד ולהתפרנס. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט אשר ימנע ממך, חלילה, לעסוק במקצוע בו עסקת לפני האירוע. כך תוכל למנוע ירידה ברמת החיים שלך ושל משפחתך. בנוסף, במצב סיעודי כהגדרתו בתנאי הפוליסה יוגדל הפיצוי החודשי בשיעור שלא יעלה על 25%, בהתאם לשיעור אובדן כושר העבודה למשך כל תקופת הפיצוי.

ביטוח "נכות מתאונה"
תכנית ביטוח המתווספת לביטוח החיים של המבוטח ומבטיחה סכום פיצוי חד פעמי במקרה של נכות תמידית חלקית או מלאה עקב תאונה.
ביטוח זה נועד להעניק עזרה להסתגל למצב חדש , הסתגלות לחיים אחרי תאונה קשה דורשת שינויים רבים באורח החיים ובסביבה. השינויים והדרישות הכספיות הינם מידיים. מטרת הביטוח להקל על המבוטח את ההתמודדות עם העלויות הכספיות הנובעות ממצבו הרפואי החדש.
יתרון כיסוי זה הנו בקבלת פיצוי כספי חד פעמי למבוטח שנפגע בתאונה.
הפיצוי ניתן ללא צורך בתקופת אכשרה או תקופת המתנה.
הפיצוי אינו תלוי בקבלת תשלום מגורם אחר כדוגמת ביטוח לאומי, פוליסה אחרת נוספת לנכות מתאונה או כל גורם אחר.
במקרה נכות חלקית ותמידית של המבוטח, תשלם החברה חלק יחסי מסכום הביטוח המגיע לפי תנאי הפוליסה בהתאם לשיעור הנכות.
במקרה נכות מלאה ותמידית של המבוטח, תשלם החברה את סכום הביטוח המגיע לפי תנאי הפוליסה במלואם.